Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Waar klacht neerleggen?

U beschikt over verschillende mogelijkheden als u:

  • een illegale praktijk op het internet online wilt melden;
  • klacht wilt neerleggen bij de gerechtelijke autoriteiten.

Opgelet: burgerlijke geschillen, d.w.z. betwistingen in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst (het weigeren van levering, het niet naleven van de garantie, het weigeren geld terug te betalen, ...) vallen in principe onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. In zo'n geval kunt u best een advocaat raadplegen.

Een illegale praktijk op het internet online melden

Meldpunt: https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Kies dan op meldpunt.be het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.

De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden.

Klacht neerleggen bij de gerechtelijke autoriteiten

Klacht neerleggen is een ernstige beslissing die u niet ondoordacht mag nemen. Voordat u klacht neerlegt, is het altijd aangeraden per e-mail of brief contact op te nemen met de betrokken onderneming. Vergeet daarbij niet volgende zaken te vermelden: uw contactgegevens, de redenen van uw ontevredenheid en wat u van de betrokken onderneming verwacht. Bewaar altijd een kopie van uw schrijven en van de eventuele antwoorden die u ontvangt.

U kunt klacht neerleggen bij de federale politie, die het dossier zal overmaken aan de procureur des Konings. U kunt ook een schriftelijke klacht richten tot de procureur des Konings van uw woonplaats.