Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Welke informatie dien ik aan de klant te verschaffen voor de bestelling ?

De wet verplicht u om, voorafgaandelijk aan het aangaan van de bestelling, aan uw klanten bepaalde informatie te verschaffen teneinde zoveel als mogelijk vergissingen en misverstanden tegen te gaan die de overeenkomst in vraag zouden kunnen stellen.

Indien u een overeenkomst met een consument aangaat:

Indien u een overeenkomst met een consument aangaat, moet u hem eerst duidelijk inlichten omtrent uw identiteit, uw activiteiten en de verschafte goederen of diensten en hun prijs, evenals de modaliteiten van de overeenkomst en het aankoopproces.

Uw informatieplicht geldt bovendien op verschillende momenten. In chronologische volgorde :

 • de info over uw identiteit moet permanent zichtbaar of toegankelijk zijn via uw website (de consument moet dus zodra hij de site raadpleegt toegang hebben tot uw identiteitsgegevens);
 • het merendeel van de gegevens die verder in de tekst worden opgesomd moet worden meegedeeld van zodra er sprake is van uitnodiging tot aankoop. Als de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst, en de prijs ervan zijn aangeduid op een manier die het de consument mogelijk maken te beslissen om de aankoop al dan niet te doen, dan is er sprake van een uitnodiging tot aankoop. Die informatie moet met andere woorden in principe al worden verstrekt nog voor de bestelling wordt geplaatst;
 • sommige informatie mag iets later worden verstrekt, maar ten laatste vóór de consument zich door de overeenkomst bindt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de gedetailleerde uitleg over het herroepingsrecht (maar let wel: vanaf de uitnodiging tot aankoop - voorgaande paragraaf - moet de consument worden geïnformeerd over het bestaan van het herroepingsrecht);
 • wanneer de consument moet betalen, dan moet aan die gegevens nog eens duidelijk en zichtbaar worden herinnerd, direct voor hij een bestelling kan plaatsen. Dat is bijvoorbeeld zo voor de prijs;
 • op het ogenblik waarop een bestelling door de consument wordt gevalideerd via een klik op een knop, of door het activeren van een soortgelijke functie, moet die bestelling de vermelding "bestelling met betaalverplichting" dragen of een analoge ondubbelzinnige formule;
 • vlak na de validering/plaatsing van de bestelling (met redelijke termijn) door de consument, moet u hem een ontvangstbewijs bezorgen met daarop een samenvatting van de bestelling;
 • binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst (ten laatste op het moment waarop het goed wordt geleverd of voor de dienst wordt uitgevoerd), moet u de consument een bevestiging van de afgesloten overeenkomst bezorgen, op een duurzame drager.

Tenzij anders gespecifieerd, moet de informatie vermeld in de volgende ondertitels worden beschouwd als zijnde verplicht te verstrekken zodra er een uitnodiging tot aankoop is.

NB: de informatieplicht van de onderneming waarvan hier sprake, wordt voor het grootste deel behandeld in de boeken VI en XII van het Wetboek van economisch recht, met uitzondering van sommige verplichtingen (wat uw relaties met de consument betreft), die in boek III van dat Wetboek worden behandeld.

A) Informatie over uw onderneming en haar goederen of diensten

Deze informatieplicht geldt voor elke website waarop de consument de mogelijkheid heeft een contract op afstand te sluiten met een onderneming.

Alle informatie hierna opgesomd moet in duidelijke en verstaanbare taal, op ondubbelzinnige wijze worden weergegeven. Ze moet worden meegedeeld en kunnen worden geraadpleegd via de geëigende kanalen van het internet. Voor meer gedetailleerde informatie, kan u de "guidelines" raadplegen op de website van de FOD Economie via de volgende link: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/guidance. En als bepaalde gegevens worden meegedeeld op een duurzame drager, moet deze leesbaar zijn (NB: een email, een USB-sleutel, een harde schijf, enz., zijn duurzame dragers; een hyperlink in een e-mail, die verwijst naar de website van de onderneming vormt daarentegen geen duurzame drager).

A.1) Informatie over uw identiteit en uw activiteiten

U moet volgende gegevens meedelen:

 • uw (handels)naam en uw ondernemingsnummer;
 • het geografische adres waar u gevestigd bent en uw telefoonnummer en elektronisch adres. Wanneer u andere vormen van online communicatie verstrekt waarmee de consument de schriftelijke correspondentie met de onderneming, waaronder de datum en het tijdstip van dergelijke correspondentie, op een duurzame gegevensdrager kan bewaren (zoals een contactformulier), moet u gedetailleerde informatie over deze andere vormen geven; Als u handelt voor rekening van een andere onderneming, moet u eveneens de identiteit en het geografische adres van die onderneming vermelden;
 • het geografische adres van uw commerciële/maatschappelijke zetel, als dat verschilt van het adres waarop u gevestigd bent; het geografische adres van de commerciële zetel van de onderneming voor rekening waarvan u eventueel handelt, en waarnaar een klacht kan worden verstuurd;
 • als uw activiteit aan een vergunningstelsel is onderworpen, de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit (NB: als uw activiteit onderworpen is aan een aangifteplicht, volgens artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, bent u verplicht, zoals in boek III van het Wetboek van economisch recht wordt opgelegd, om uw klanttoegang te verschaffen tot de contactgegevens van de Privacycommissie; (die informatie moet niet per se voor het bestellingsproces worden meegedeeld ( zie FAQ "als u een overeenkomst sluit met een professioneel");
 • als u een gereglementeerd beroep uitoefent (bv. vrije beroepen): de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij u bent ingeschreven; de beroepstitel en de Staat waarin die u werd toegekend; de toepasselijke beroepsregels en de wijze van toegang ertoe.
 • de gedragscodes die u eventueel binden evenals de wijze waarop deze elektronisch kunnen worden geraadpleegd en de manier om er een kopie van te verkrijgen.

Deze informatie moet steeds aanwezig zijn op de website en moet gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn. In dit opzicht kan toegang tot belangrijke informatie louter via de algemene voorwaarden, niet voldoen aan de wettelijke vereiste. Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent, kan u de "guidelines" raadplegen op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/guidance.

Daarnaast moet u, als u optreedt als online marktplaats, aanvullende informatie verstrekken aan de consument (artikel VI.45/1 WER). U dient aan te geven:

 • de parameters die de rangschikking bepalen van de aanbiedingen die de consument na een zoekopdracht verkrijgt;
 • de kwaliteit van degene die de goederen, diensten of digitale inhoud op de online marktplaats aanbiedt. Is het geen onderneming dan moet de consument erover worden geïnformeerd dat de wetgeving inzake consumentenbescherming niet van toepassing is;

indien van toepassing, de manier waarop de met de overeenkomst verband houdende verplichtingen worden verdeeld tussen de derde die de goederen, diensten of digitale inhoud aanbiedt en u.

In het bijzondere geval van een openbare veiling, kunnen de gegevens vermeld onder de drie eerste punten wel vervangen worden door equivalente gegevens betreffende de openbare ambtenaar die belast is met de openbare verkopen.

Onverminderd bovenstaande informatieverplichtingen, wanneer de volgende bepalingen van het Wetboek van economisch recht (art.III.74, §1, 4°; XII.6, §1, 3° en XVI.2) voorschrijven om een klassiek e-mailadres op te geven (nom.prénom@company.be, info@company.be), mag een elektronisch formulier worden gebruikt in plaats van dat e-mailadres, als de  volgende voorwaarden worden nageleefd:

 1. De dienstverlener moet dit elektronische contactformulier gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken (bijvoorbeeld via een link op elke pagina van de website);
 2. Het formulier moet altijd een veld bevatten dat de internetgebruiker vrij kan invullen waarin hij andere vragen kan stellen en/of een ander onderwerp kan aanhalen dan de onderwerpen vermeld in de menu’s of onder de door de dienstverlener voorgestelde standaardmenu’s;
 3. Het formulier moet de internetgebruiker de mogelijkheid bieden om bijlagen toe te voegen;
 4. Eens dat de internetgebruiker het formulier verstuurd heeft, moet de dienstverlener onmiddellijk en automatisch een ontvangstmelding versturen met de volledige inhoud van het verzonden formulier. Deze ontvangstmelding moet, ook als ze op het scherm verschijnt, eveneens naar het e-mailadres van de internetgebruiker worden gestuurd zodat hij een bewijs van de verzending, van de datum en van de inhoud ervan kan bewaren. Voor deze automatische ontvangstmelding mag de dienstverlener een “non-reply” adres gebruiken;
 5. Wanneer de dienstverlener de internetgebruiker effectief antwoordt, moet hij een klassiek e- mailadres opgeven ( dat kan een generiek adres zijn, een functionele mailbox maar mag geen “non-reply” adres zijn) zodat de internetgebruiker de conversatie met de dienstverlener snel, rechtstreeks en doeltreffend kan voortzetten.

Tot slot moeten nog twee specifieke verplichtingen van Boek III van het Wetboek van economisch recht worden vermeld (wat betreft de manier waarop deze gegevens kunnen worden meegedeeld, zie titel "U gaat een overeenkomst met een professional aan") :

 • u moet de consument op de hoogte brengen van eventuele beroepsverzekeringen of waarborgen die u door de wet worden opgelegd, en hem de coördinaten meedelen van de verzekeraar of de borg, alsook voor welk geografisch gebied die dekking geldt (die gegevens moeten niet per se voor het bestellingsproces worden meegedeeld, [voor meer info, zie FAQ "U gaat een overeenkomst met een professional aan");
 • wanneer u uw economische activiteiten zeer gedetailleerd weergeeft in een informatief document, moet u ervoor zorgen, dat daarin ook melding wordt gemaakt van uw pluridisciplinaire activiteiten en de partnerships die rechtstreeks verband houden met de betrokken economische activiteit, alsook van de maatregelen die u neemt ter voorkoming van belangenconflicten.

A.2) Informatie over de aangeboden goederen of diensten

De voorstelling van producten en diensten op e-commercewebsites verschilt sterkt van website tot website, afhankelijk van het goed en de dienst. Een foto met goede resolutie kan op zich voldoende zijn (maar niet als de materie van het goed een van de hoofdkenmerken is, en niet via een foto kan worden bepaald - juwelen en horloges). Het is beter dat die wordt aangevuld met een schriftelijke beschrijving van de technische kenmerken of met een link naar verdere informatiebronnen. De onderneming moet u volgende informatie meedelen:

 • wat de goederen en diensten op zich betreft :

  de hoofdkenmerken van het goed of de dienst; is de consument verplicht om te betalen, dan moet u hem hierover duidelijk en op doorzichtige manier inlichten vooraleer hij een bestelling plaatst;

  betreft het digitale inhoud (computerprogramma's, video's, spelapplicaties,enz.): de eventuele functionaliteiten van die inhoud en de technische beschermingsmaatregelen; en elke eventuele compatibiliteit en interoperabiliteit van de digitale inhoud met sommige hard- of software waarvan u redelijkerwijs kennis hebt of zou moeten hebben (bijvoorbeeld het exploitatiesysteem, of de versie ervan, waarmee de digitale inhoud compatibel is);

 

 • wat de prijs betreft : de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle taksen en bijkomende kosten voor vervoer, levering en frankering, en alle overige eventuele kosten;

  U moet al deze informatie duidelijk en goed zichtbaar aan de consument meedelen, nog vóór hij een bestelling kan plaatsen;

  Als bovendien de gebruikte communicatietechniek een andere kostprijs vergt dan het basistarief (bijvoorbeeld in geval van zeer dure oproepen), moet die kostprijs ook worden vermeld;

  • kan de prijs niet op voorhand worden berekend, dan moet worden aangegeven hoe de prijs wordt berekend;
  • kunnen de kosten niet op voorhand worden berekend, dan moet duidelijk worden aangegeven dat bijkomende kosten kunnen worden gevraagd;
  • oor een overeenkomst van onbepaalde duur of een abonnement, moet de totaalprijs alle kosten omvatten per gefactureerde periode; worden die overeenkomsten tegen een vast tarief gefactureerd, dan moet de totaalprijs ook alle maandelijkse kosten inhouden; kunnen de totaalkosten redelijkerwijs niet op voorhand worden berekend, dan moet de berekeningswijze worden opgegeven (met andere woorden: u moet de consument altijd informeren over het totaalbedrag dat dient te worden betaald, of toch althans, als een van de elementen van dat bedrag redelijkerwijs niet op voorhand kan worden berekend, over de manier waarop dat bedrag zal worden berekend. Op die manier komt de consument dan niet voor verrassingen te staan);

U moet al deze informatie duidelijk en goed zichtbaar aan de consument meedelen, nog vóór hij een bestelling kan plaatsen;

desgevallend, het feit dat de prijs is gepersonaliseerd op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Als bovendien de gebruikte communicatietechniek een andere kostprijs vergt dan het basistarief (bijvoorbeeld in geval van zeer dure oproepen), moet die kostprijs ook worden vermeld;

 • wat de levensduur (uitvoering en ontbinding) van de overeenkomst betreft:

  de talen voorgesteld voor het sluiten van de overeenkomst;

  het bestaan van een eventuele borg of andere financiële waarborgen die moeten worden betaald of geleverd op uw verzoek, en de voorwaarden daarvan;

  de modaliteiten en aanvaarde wijzen van betaling;

  de modaliteiten van uitvoering van de dienst, waaronder de datum waarop u zich verbindt om de dienst uit te voeren;

  de eventuele beperkingen voor de levering of de modaliteiten van de levering, waaronder de datum waarop u zich verbindt om het goed te leveren;

  de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of de voorwaarden voor opzegging, als de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt; is de consument verplicht om te betalen, dan moet u hem daarover duidelijk en goed zichtbaar informeren, nog vóór hij een bestelling kan plaatsen;

  de eventuele minimumduur van de verplichtingen van de consument die voortvloeien uit de aangegane overeenkomst; hier geldt opnieuw, dat als hij verplicht is te betalen, u hem daarover duidelijk en goed zichtbaar moet informeren, nog vóór hij een bestelling kan plaatsen;

  het bestaan van de wettelijke garantie van conformiteit voor de goederen (de onderneming moet in elk geval ervoor zorgen, dat u over die informatie beschikt vóór u zich zou kunnen binden door een overeenkomst op afstand), en eventueel het bestaan van een commerciële garantie en de voorwaarden ervan;

  het eventuele bestaan van een dienst na verkoop en de voorwaarden ervan;

  de eventuele modaliteiten voor de verwerking van klachten (het telefoonnummer, het faxnummer alsook het een e-mailadres van de eventuele klachtendienst - een dergelijke dienst mag in zijn benaming geen verwijzing maken naar de termen " ombuds ", " bemiddeling ", " verzoening ", " arbitrage ", " gekwalificeerde entiteit " of " buitengerechtelijke geschillenregeling ");

  de eventuele mogelijkheid om een buitengerechtelijke klachtenprocedure en een herstelprocedure in te stellen waaraan u onderworpen bent, en de toegangsmodaliteiten ervan; de contactgegevens en het webadres van de eventueel betrokken gekwalificeerde entiteit en de manier om gedetailleerde informatie te verkrijgen over deze manier van geschillenregeling en de voorwaarden om ervan gebruik te maken (deze informatie moet te lezen zijn in de algemene voorwaarden);

  NB: aangezien uw modaliteiten van betaling, levering, uitvoering en verwerking van klachten niet verschillen van de voorwaarden van professionele toewijding, mogen deze gegevens worden meegedeeld ten laatste voor de consument zich via een overeenkomst bindt.

 

 • Wat het herroepingsrecht betreft :

  In de veronderstelling dat de consument van een recht op herroeping geniet :

  Geniet de consument niet van het herroepingsrecht, dan moet u hem daarvan verwittigen, en moet u hem ook inlichten over de hypothetische gevallen waarin hij dit recht zou kunnen verliezen (voor meer info);

  NB: alvorens de consument met de bestelling begint, kunt u zich ertoe beperken, hem in te lichten over het al dan niet bestaan van zijn herroepingsrecht. De overige details kunt u hem nadien meedelen, maar ten laatste vóór hij zich zou kunnen binden door een overeenkomst op afstand.

  NB: u moet de consument ook informeren over het bestaan van een eventueel contractueel annulatierecht.

  • de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van uitvoering (m.a.w.hoe moet hij zijn recht uitoefenen?), alsook het modelformulier voorgeschreven door de wet (NB: de consument kan altijd nog op een andere manier herroepen, op voorwaarde dat dit op ondubbelzinnige wijze gebeurt);
  • is dat het geval, het feit dat de consument moet instaan voor de kosten voor terugzending van het goed in geval van herroeping en, als het onmogelijk is het goed via de post terug te zenden omwille van de aard ervan, de kostprijs van die terugzending (als deze prijs niet vooraf kan worden berekend, moet worden opgegeven dat hij kan worden gevorderd en hoog kan zijn, en moet een redelijke geschatte maximumprijs worden vermeld, die bijvoorbeeld gebaseerd is op de leveringskosten);
  • de vorderbare kosten in geval van herroeping wanneer op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek van de consument met de uitvoering van een dienst of de levering van water, gas of elektriciteit of van stadsverwarming begonnen is tijdens de herroepingsperiode (voor meer info);
  • het is zeer aan te raden (om vergetelheden te vermijden) om de voorgaande gegevens (recht van herroeping, terugzending en redelijke kosten in geval van gedeeltelijke uitvoering) mee te delen aan de hand van een wettelijk standaardformulier dat u volledig moet hebben ingevuld;

Geniet de consument niet van het herroepingsrecht, dan moet u hem daarvan verwittigen, en moet u hem ook inlichten over de hypothetische gevallen waarin hij dit recht zou kunnen verliezen (voor meer info);

NB: alvorens de consument met de bestelling begint, kunt u zich ertoe beperken, hem in te lichten over het al dan niet bestaan van zijn herroepingsrecht. De overige details kunt u hem nadien meedelen, maar ten laatste vóór hij zich zou kunnen binden door een overeenkomst op afstand.

NB: u moet de consument ook informeren over het bestaan van een eventueel contractueel annulatierecht.

A.3) Het bijzondere geval van communicatietechnieken met beperkingen in ruimte of tijd

De informatievereisten houden rekening met de technische beperkingen van sommige media (bijvoorbeeld tijdsbeperkingen voor de televerkoopspots of ruimtelijke beperkingen in het kader van de handel via gsm - door de kleine afmetingen van de beeldschermen van smartphones is het niet altijd mogelijk om de vereiste informatie duidelijk weer te geven).

Omwille van dergelijke beperkingen van de gebruikte communicatiemethode kunt u de consument als volgt op de hoogte brengen van de verplichte informatie:

 • sommige gegevens moeten worden meegedeeld via de gebruikte communicatietechniek en voor het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld in de televerkoopspot, of op de webpagina bekeken via een smartphone). Het betreft de informatie vermeld in punt A : de voornaamste kenmerken van de goederen of diensten, de identiteit van de onderneming, de totaalprijs, het herroepingsrecht, de duur van de overeenkomst en, in het geval van overeenkomsten van onbepaalde duur, de modaliteiten om de overeenkomst te beëindigen;
 • de overige informatie kan in andere, aangepaste vorm worden meegedeeld (bijvoorbeeld via een "pdf"-bestand, een hyperlink naar een webpagina, een verwijzing naar een gratis telefoonnummer).

Als u de consument slecht informeert, bent u vatbaar voor strafrechtelijke sancties. Naast die sancties, kunnen nog andere rechtsgevolgen worden verbonden aan een slechte informatieverstrekking (inzake herroepingsrecht) bijvoorbeeld); sommige kosten kunnen niet langer worden opgelegd of de herroepingstermijn kan worden verlengd.

De precontractuele informatie maakt integrerend deel uit van de overeenkomst op afstand en mag niet worden gewijzigd, tenzij de partijen uitdrukkelijk iets anders beslissen.

De bewijslast betreffende het naleven van de informatieplicht ligt bij u.

A.4) De link ODR niet vergeten

Daarnaast moet elke onderneming die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doet op haar website voorzien in een link naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen (http://ec.europa.eu/odr).De link naar dat platform moet voor de consument gemakkelijk toegankelijk zijn (vb.: zichtbaar op elke pagina van de site of in een toepasselijke rubriek: in de rubriek “klantendienst” als die er is, in de rubriek “contact”, in de rubriek “wettelijke vermeldingen” of ook in de rubriek "klachten en geschillen" zoals voorgesteld in de demo site van Infoshopping). Het volstaat niet de link enkel te vermelden in de algemene voorwaarden.

In de plaats van die link mag ook een banner worden opgenomen die werd gemaakt door de Euro-pese Commissie (op voorwaarde dat die wel degelijk de link naar het Europese platform bevat). Die banner is beschikbaar op de volgende pagina: https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm. U kunt ook de volgende guidelines gepubliceerd door de FOD Economie raadplegen : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-boek-XVI-behandeling-van-klachten-door-ondernemingen.pdf.

B) Informatie over het aankoopproces

Tevens moet u de consument, om hem wegwijs te maken op uw website en in het aankoopproces, voor hij een bestelling plaatst informatie geven over:

 • de verschillende technische etappes die moeten worden gevolgd om de overeenkomst te sluiten;
 • de wijze waarop zijn vergissingen kunnen worden verbeterd voor hij een bestelling plaatst;
 • het eventueel archiveren van de afgesloten overeenkomst en de voorwaarden van toegang tot dit archief na het aangaan van de overeenkomst.

De contractuele bepalingen en algemene voorwaarden die u meedeelt aan de consument moeten worden verschaft op een duurzame drager, dat wil zeggen op dusdanige wijze dat hij ze kan bewaren en reproduceren (NB: een e-mail, een USB-sleutel, een harde schijf, enz., zijn duurzame dragers; een hyperlink in een e-mail die verwijst naar de website van de onderneming is daarentegen geen duurzame drager).

C) Informatie in geval van geschillen

Wanneer een geschil niet kan worden beslecht na een klacht van de consument, moet u de consument binnen een redelijke termijn en op een duurzame drager informatie verstrekken over de buitengerechtelijke regeling van geschillen zoals hiervoor vermeld, en daarbij opgeven of u al dan niet verplicht of bereid bent om het geschil op buitengerechtelijke wijze te regelen, en tevens de contactgegevens van de bevoegde entiteit vermelden (ook wordt meegedeeld of die entiteit gekwalificeerd is).

U gaat een overeenkomst met een professional aan:

De regels betreffende de informatieplicht zijn in principe niet van toepassing op de relaties tussen professionals. Toch zijn enerzijds andere meer algemene regels van toepassing op elke onderneming en rust op u, als eigenaar van een website, een specifieke informatieplicht.

Hoewel de wet gewag maakt van meer soepelheid tussen professionals, dient men hieruit niet af te leiden dat de partijen geen enkele andere verplichting van informatie jegens elkander hebben. Immers heeft u op grond van het algemeen principe van de goede trouw in ieder geval de verplichting om aan uw medecontractant (professional of consument) voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst alle informatie mee te delen die een invloed zou kunnen hebben op zijn akkoord.

U moet uw professionele klanten (nb: dat geldt eveneens ten opzichte van de consumenten maar de hierboven besproken verplichtingen van informatie zijn over het algemeen strikter) een reeks inlichtingen verstrekken over uw identiteit en uw goederen en diensten, op een van de volgende manieren (naar keuze):

 • door ze aan de klant mee te delen;
 • door ze vlot toegankelijk te maken op de plaats waar u uw activiteit uitoefent of waar de overeenkomst gesloten wordt (op uw website indien de overeenkomst online wordt aangegaan);
 • door ze vlot toegankelijk te maken via een mailadres dat u opgeeft; of
 • door ze te vermelden op elk informatief document waarop u in detail uw activiteiten voorstelt.

Als u eigenaar bent van een website, bent u alleszins verplicht om bepaalde gegevens op specifieke wijze te verstrekken. Hierover meer details verder in de tekst.

Volgende informatie moet worden verstrekt:

 • uw (handels)naam, uw juridische vorm, het geografische adres waar u gevestigd bent, uw coördinaten, met inbegrip van uw elektronisch mailadres, waarop u snel en vlot kunt worden gecontacteerd, alsook uw ondernemingsnummer; u moet ervoor zorgen, dat die gegevens vlot, direct en permanent kunnen worden geraadpleegd;
 • uw maatschappelijke zetel:
 • als uw activiteit aan een vergunningstelsel is onderworpen, aan een vergunnings- of een aangifteplicht, volgens artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit of van het ondernemingsloket; u moet een vlotte, directe en permanente toegang tot die gegevens verzekeren (behalve wat de contactgegevens van de Privacycommissie betreft);
 • als eigenaar van een website moet u eveneens een vlotte, directe en permanente toegang verzekeren tot de gedragscodes die u eventueel onderschreven hebt, evenals tot de wijze waarop deze elektronisch kunnen worden geraadpleegd (nb: u kunt contractueel wel afwijken van deze verplichting);
 • als uw beroep gereglementeerd is, de beroepsvereniging of de beroepsorganisatie waarbij u bent ingeschreven, en uw beroepstitel, alsook de lidstaat waar die werd toegekend; u moet bovendien een verwijzing maken naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe; al die informatie moet gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn;
 • uw algemene voorwaarden en de algemene bepalingen indien u die toepast, alsook de talen waarin die algemene voorwaarden en algemene bepalingen kunnen worden geraadpleegd, alsook het bestaan van eventueel door u gebruikte contractuele clausules, betreffende de wetgeving die van toepassing is op de overeenkomst of de bevoegde gerechtelijke instantie; de clausules die u aan uw klanten meedeelt moeten op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat zij die kunnen opslaan en weergeven;
 • het eventuele bestaan van niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop;
 • de prijs van de dienst, als u die op voorhand hebt vastgesteld voor een bepaalde soort dienstverlening; elke prijs die u vermeldt moet duidelijk en ondubbelzinnig worden aangeduid en u dient te preciseren of taksen en leveringskosten inbegrepen zijn;
 • de voornaamste kenmerken van uw economische activiteit;
 • de eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen of waarborgen die de wet u verplicht oplegt, en de contactgegevens van de verzekeraar of de borg, alsook de geografische dekking.

Wanneer u in een informatiedocument uw ondernemingsactiviteiten in detail beschrijft, moet u hierin informatie opnemen over uw multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de betrokken ondernemingsactiviteit en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten.

Voordat de klant zijn order online plaatst, moet u hem op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze ten minste volgende informatie verstrekken (nb: u kunt echter wel contractueel afwijken van deze verplichting):

 • de talen waarin het contract kan worden gesloten;
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
 • de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
 • uitsluitsel omtrent de vraag of u het gesloten contract zult archiveren en of het toegankelijk zal zijn.

U wenst nog meer informatie ?

De algemene voorwaarden

Het herroepingsrecht

Wat is een gedragscode ?

Wat is labeling ?

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie